Uppförandekod


Verdis har antagit en uppförandekod som fastställer principerna för de handlingar och ageranden som styr förhållandena mellan Verdiss anställda och dess intressenter.


Uppförandekoden fungerar som referensguide för de etiska principer som genomgående ska tillämpas inom Verdis och det är obligatoriskt att följa riktlinjerna i uppförandekoden för alla styrelseledamöter, chefer och övriga anställda.

 

Anti-korruptionspolicy


Verdis har också antagit en anti-korruptionspolicy som omfattar alla anställda.

  

Efterlevnadsfunktion - Etikgruppen


Anställda kan vända sig till Verdis efterlevnadsfunktion etikgruppen för eventuella aviseringar om överträdelser av Verdiss etiska principer via denna e-postadress: etikgruppen@verdis.se


Etikgruppen hanterar aviseringar med högsta konfidentialitet.

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB