Verdis samhällsansvar

Vi på Verdis har ett ansvar gentemot de människor och den miljö som påverkas av vår verksamhet. Som en ledande entreprenör inom den svenska avfallshämtnings- och transportbranschen driver Verdis klimat- och miljöarbetet framåt. Vi håller högsta standard när det gäller etiska vägval.

 

Arbete mot en bättre värld


Avfallshantering har blivit en het fråga. Då naturresurserna blir allt knappare och ambitionen att skydda miljön ökar, måste samhället förändra förhållningssättet till sopor och i större utsträckning betrakta avfall som en resurs. 

 

Vi på Verdis gör vårt yttersta för att arbeta på ett klimat- och miljövänligt sätt. Varje år levererar vi tusentals ton avfall till återvinningsstationer. Verdis vill bidra till återvinning, återanvändning och till att mängden avfall minskar. Med fokus på kunskap, utförande och innovativa lösningar driver vi branschen framåt. 

 

Våra fordon drivs främst med biobränslen, men också med el. Vi skulle gärna se att fler kommuner efterfrågade eldrivna fordon när de handlar upp transporttjänster.

 

Arbeta etiskt


Verdis strävar mot att göra skillnad. Vi bedriver vår verksamhet utifrån grundläggande etiska värden och med respekt för individer, kommuner och miljö. Vår strikta uppförandekod och antikorruptionspolicy säkerställer att alla inom företaget följer högsta etiska standard i allt arbete vi utför. Vi förväntar oss också att våra samarbetspartners har samma höga strävan avseende etik som oss. 

 

Hälsa & Säkerhet


Prestandan och kvaliteten på våra tjänster och produkter säkerställs genom ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsprogram. Utöver de lagreglerade hälso- och säkerhetskraven som finns för branschen, är vi inom Verdis engagerade i att hålla en hög säkerhetsnivå för hela organisationen.

 

Vårt mål är att tillhandahålla tjänster som levereras av professionell personal, ger lägre driftskostnader och högre säkerhet.

 

För att åstadkomma detta har vi utvecklat ett kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem som följer alla offentliga krav samt certifikatskraven för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

 

Verdis håller certifikaten EN ISO 9001 (kvalitetsstandard) och ISO 14001 (miljöstandard) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Copyright © Verdis 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Verdis 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB